พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับ มาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมของการประปานครหลวง (กปน.) ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ประกอบด้วย

1. ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก 3 เดือนทุกครัวเรือน
2. ลดค่าน้ำประปา 20% 3 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำเกิน 10 คิว/เดือน
3. ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 6 เดือน (กิจการโรงแรมและที่พักอาศัย)
4. คืนเงินประกันการใช้น้ำทุกราย : ประเภทบ้านพักอาศัย (R1) และกิจการ ธุรกิจ(R2) เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 63
5. ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือนถึง 30 กันยายน 63
6. ขยายเวลางดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำ 3 เดือน จนถึง 30 มิถุนายน 63 ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส / Tesco Lotus/ Big C และ CenPay

โดย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125 ขณะที่มาตรการช่วยเหลือประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ประกอบด้วย

1. ลดค่าน้ำทุกประเภท 20% ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำ 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 63
2. ผ่อนชำระค่าน้ำประปา (ไม่เกิน 6 เดือน) ผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรม /กิจการให้เช่าพักอาศัย (ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ T33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย
3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ยื่นขอตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันการใช้น้ำ ตั้งแต่ 15 เมษายน 63
4. ฟรีค่าธรรมเนียม 3 เดือนเมื่อจ่ายค่าน้ำที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-11 ระหว่างวันที่ 17เมษายน – 30 มิถุนายน 63 และ Tesco Lotus / Big C ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 63
5. ขยายเวลาจ่ายค่าน้ำผ่านตัวแทนจาก 10 วันเป็น 20 วันเป็นเวลา 3 เดือน
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662