นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้นาประปาที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ในมาตรการขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียน ประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน มาตรการลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทใน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 และมาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่พักอาศัย และประเภทธุรกิจรวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจ่ายค่าน้ำผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนผู้ใช้น้ำประปา เป็นวงเงินประมาณ 6,077 ล้านบาท