นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเงินสมทบ ชี้แจงถึงเงินกองทุนประกันสังคมที่อยู่ในส่วนของการลงทุน 2.03 ล้านบาท โดยร้อยละ 82 จะนำไปลงทุนในหลักตลาดทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง และมีการลงทุนในพันธบัตรของรัฐวิสหกิจ ที่กระทรวงการคลังเข้ามาค้ำประกันให้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นร้อยละ 18 ประกันสังคมได้ลงทุนในหน่วยลงทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรือ infrastructure ซึ่งอยู่ในทองคำ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในความมั่นคง เสถียรภาพของกองทุน และยืนยันว่าสำนักงานประกันสังคมมีความพร้อม และมีเงินเพียงพอ ที่จะจ่ายสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี

ทั้งนี้ ในการลงทุนนั้นมีคณะกรรมการประกันสังคมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และนอกจากนั้นยังมีคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ดูแลในเรื่องนี้ด้วย

ส่วนการคืนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 และลดอัตราเงินสมทบให้กับสถานประกอบการจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 นั้น ในส่วนของผู้ประกันตน หากมีเงิน 15,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินคืนเดือนละ 600 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่กลางเดือน เม.ย. ซึ่งมาตรการคืนเงินสมทบทั้งระบบเป็นเงิน 17,000 กว่าล้านบาท