นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ขณะนี้ผู้ประกันตนนะครับมายื่นขอใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,177,841 ราย ซึ่งได้มีการยื่นมาตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.- 2 พ.ค. 63 แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ยื่นซ้ำหรือไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 219,537 ราย แต่เมื่อนำจำนวนที่ยื่นมาหักลบกับจำนวนที่ผู้ที่ยื่นซ้ำและไม่ใช่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ ทำให้เหลือผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งสิ้น 958,304 ราย โดยจะดำเนินการจ่ายได้ก็คือตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งก็คือวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานได้เร่งดำเนินการสั่งวินิจฉัยสั่งจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์แล้ว 455,717 ราย เป็นเงิน 2,354 ล้านบาท อยู่ระหว่างเร่งการดำเนินการ 207,875 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของได้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินการ
และส่วนที่รอนายจ้างมารับรองสิทธิ์อีก 294,692 ราย จึงให้นายรีบมาดำเนินการ ที่สามารถติดต่อได้ในหลายช่องทาง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้ทำการวินิจฉัยและสั่งจ่ายเงินให้กับลูกจ้าง

ทั้งนี้ ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมนั้น มีเงินเพียงพอที่จะจ่าย ซึ่งเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม?ไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่ทุกบาททุกสตางค์ ส่วนที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถาม จะติดต่อสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดสาย 1506 ซึ่งมีคู่สายอยู่เป็นจำนวน 250 คู่สาย

นายทศพล ยืนยันว่า สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาพยาบาลจากโรคโควิด- 19 เทียบเท่ากับกองทุนข้าราชการและกองทุน สวทช. ขออย่ากังวล โดยกองทุนประกันสังคม พร้อมจะดูแลและดำเนินการรวมถึงวางมาตรการ ดูแลเยียวยารักษาผู้ประกันตน

พร้อมย้ำว่า กองทุนประกันสังคม เงินในกองทุนทุกบาททุกสตางค์ไม่หายไปไหน เพราะเงินประกันสังคมเกิดจากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล ต้องเป็นเงินที่จ่ายไปตามหน้าที่ที่กฎหมายนั้นบัญญัติหรือกำหนดไว้ไม่มีใครเอาเงินส่วนนี้ไปได้