นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมหารือกับปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร เพื่อออกมาตรการคัดกรองและเข้มงวดต่อการให้บริการให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสำหรับรถไฟทางไกล ในมาตรฐานเดียวกับการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เน้นให้ทุกระบบการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ควรมีมาตรฐาน มาตรการ ที่สอดคล้องกัน และเป็นการเดินทางเท่าที่จำเป็น มีเหตุผลในการชี้แจงต่อการคัดกรองเข้าพื้นที่แต่ละจังหวัด เพื่อความมีประสิทธิภาพในการป้องกัน และควบคุมโรค โดยประชาชนจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน ก่อนตัดสินใจเดินทาง

อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางราง ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการวางแผนการเดินทางเท่าที่จำเป็นและเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกในการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในระยะเวลานี้ออกไปก่อน เพื่อร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป