ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และกลุ่ม SMEs ระหว่างวันที่ 10-24 เมษายน 2563 จำนวน 299 ราย พบว่า ไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบทางลบต่อภาคธุรกิจ เป็นวงกว้างผ่านช่องทางการขนส่ง เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ไวรัส COVID-19 ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังการจ้างงาน โดยธุรกิจใช้นโยบายให้สลับกันมาทำงานและลดชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในภาคที่มิใช่การผลิต

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจส่วนใหญ่มองว่า มาตรการช่วยเหลือที่เร่งด่วนที่สุด คือ การเลื่อนชำระหนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจให้ดำเนินไปได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในปีหน้า ขณะเดียวกัน พบว่า ธุรกิจส่วนใหญ่มีสภาพคล่องสำรองไม่เกิน 6 เดือน และมีวัตถุดิบคงคลังสำหรับการผลิตได้เพียง 1-2 เดือนเท่านั้น