นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึงสถานการณ์ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ภายใต้สถานการณ์การแแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงมาตรการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบอยู่ในขณะนี้ ว่า กลุ่มหลากหลายทางเพศมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะในส่วนของคนที่ทำงานกลางคืน ที่กำลังตกงานและน่าจะเป็นธุรกิจที่ถูกปลดล็อกเป็นลำดับสุดท้าย ทำให้กลุ่มคนทำงานเหล่านี้มีความกังวลมากกว่ากลุ่มอื่น รวมถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีหลายสถานที่ไม่เปิดให้บริการเนื่องจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นายธัญวัจน์ ระบุ ในฐานะเป็นผู้แทนราษฎร มองเป็น 2 ประเด็น คือ 1. ขณะนี้บางคนอยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในเรื่องความเป็นอยู่ ซึ่งตนพร้อมที่จะประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในทันที 2.ต้องมีการยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ปี 2539 เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวไม่ได้แก้ไขเรื่องการค้าประเวณี และยังทำให้เกิดการรีดไถจากเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้ผู้ให้บริการทางเพศถูกเอารัดเอาเปรียบจากทางสถานประกอบการและลูกค้า ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ไม่สามารถที่จะสร้างชีวิต หากยกเลิก พ.ร.บ.ดังกล่าว ก็จะเท่ากับว่ามองกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่ต้องได้รับการปกป้องดูแลจากรัฐเหมือนอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้มองว่ากลุ่มคนหลากหลายทางเพศ หรือ ผู้หญิง ได้มีพื้นที่ธุรกิจของตนเอง ผ่านการตลาดออนไลน์ และควรจะนำประเด็นความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของพวกเขาอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในชุมชนต่างๆมากขึ้น

สิ่งที่น่ากังวลว่าสถานการณ์ COVID 19 อย่างหนักที่สุดอาจลากได้ถึง 4 ปี ดังนั้นฉันจึงอยากให้ทุกคนอยู่ด้วย “ความหวัง” และพร้อมรับกับ แรงงานยุคอนาคต และนี่อาจะเป็นการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ของแรงงาน