วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลตำรวจ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาล โดยมีผล..อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนาม โดยบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะในโรคฉพาะทางที่เกินขีดสมรรถนะของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการและการรักษาพยาบาลให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการและการวิจัยบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระทรางทั้งสองหน่วยงาน ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์

นอกจากการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของ ผู้กระทำผิด ยังมีบทบาทภารกิจในเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง โดยทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของกรมราชทัณฑ์ทำหน้าที่ในการรักษาดูแลผู้ต้องขังป่วย จากเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องดูแลรักษาผู้ต้องขังปวยเป็นจำนวนมากในขณะที่ทัณทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์มีขีดศักยภาพในการรองรับผู้ต้องขังป่วยไม่เกิน ๓๐๐ เตียง ทำให้เกิดความแออัดของผู้ต้องขังป่วย การลงนามในครั้งนี้จึงถือเป็นความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจที่ให้ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังป่วยให้มีความเป็นมาตรฐาน สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป