กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการในการสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการปิดสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีพี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดรายได้ประจำ และรัฐบาล องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร หรือเข้าไม่ถึงระบบความช่วยเหลือ หรือไม่สามารถขอรับสิทธิตามระเบียบของทางราชการได้ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายประจำ และรัฐวิสาหกิจ ได้พร้อมใจกันบริจาคเงินเดือนร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการบำนาญ และเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมบริจาคตามความสมัครใจ และร่วมกันจัดตั้งกองทุนชื่อ “มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19” ขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนขึ้น เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ชาวกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และเครือข่าย มีความตั้งใจในการร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ราชการ ดังปณิธานของชาวมหาดไทยที่ว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”