โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ผ่านระบบ LINE Official BAAC Family ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 มีจำนวน 832,383 ราย วงเงินรวม 8,323 ล้านบาท