นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าสำนักงานฯ ได้มีการซื้อหุ้น LH ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 8 ล้านหุ้น ราคา 6.6051 บาทต่อหุ้น ในราคาปิด 6.65 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ ถือหุ้นรวมเป็น 5.0335% สำนักงานฯ จึงได้มีการรายงานแบบ 246-2 ตามข้อกำหนดของ กลต. ของการได้มาหุ้นสามัญ LH เกิน 5% อย่างไรก็ตามแบบรายงานซึ่งต้องระบุราคาสูงสุดที่ได้มาย้อนหลัง 90 วัน ซึ่งใน 90 วันดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมมีการซื้อสูงสุดที่ราคา 10.16 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยในวันดังกล่าวหุ้น LH มีราคาปิดที่ 10.20 บาทต่อหุ้น ดังนั้น สำนักงานฯ มิได้ซื้อหุ้น LH แพงกว่าราคาซื้อขายในตลาดตามที่สื่อได้กล่าวถึง ขณะที่ราคาหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ราคาปิดอยู่ที่ 7.65 บาท ส่งผลให้สำนักงานประกันสังคมได้กำไรกว่า 8,000,000 บาท จากการลงทุน

ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีการลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาอย่างสม่ำเสมอตามเงินสมทบส่วนเกินจากการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน มีการกระจายการลงทุน ในหลากหลายอุตสาหกรรม และรายหุ้น โดยเลือกลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้ ทั้งในและต่างประเทศในระยะยาว มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ และมีความเสี่ยงทางเงินต่ำสามารถรองรับ ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจได้ดี และการลงทุนในระยะยาว สำนักงานฯ มีการลงทุนหุ้น LH เป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเป็นหุ้นที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ยาวนาน เน้นขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าที่มีรายได้สูง มีเงินปันผลรับจาการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจ่ายปันผลในอัตราสูงและสม่ำเสมอ มีหนี้สินในระดับต่ำ ซึ่งเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ฐานะทางการเงินดี

นอกจากนี้ จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกหดตัว ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทยมีการปรับลดลงอย่างรุนแรง หุ้นที่สำนักงานประกันสังคมถือครองจึงมีราคาปรับลดลงตามภาวะตลาด

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคาดว่าราคาจะมีการปรับตัวขึ้นมาได้ภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า การลงทุนในหุ้นสำนักงานประกันสังคมจะถือลงทุนในระยะยาว ซึ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา สำนักงานได้รับผลตอบแทน เฉลี่ยปีละ 12.73% ขอให้ผู้ประกันตน และนายจ้าง มั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมจะนำเงินสมทบที่ได้จัดเก็บไปลงทุนอย่างระมัดระวัง บริหารจัดการเม็ดเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดดอกผลนำมาคืน ในรูปของสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนต่อไป