นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเตรียมดำเนินการยกเลิกประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่องมาตรฐานไม้สักแปรรูป ซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2508 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน โดยกรมฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการยกเลิกประกาศดังกล่าว ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ในหัวข้อ “การเปิดรับฟังความคิดเห็น กรณียกเลิกประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่องมาตรฐานไม้สักแปรรูป” ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าไม้สักแปรรูป ซึ่งในปัจจุบันเป็นไม้สักจากสวนป่าที่มีคุณภาพเนื้อไม้ ขนาด และลักษณะทางกายวิภาคต่างจากไม้สักในอดีต ทั้งในเรื่องคุณลักษณะเนื้อไม้และลักษณทางกายภาพภายนอก เช่น ตา แก่น กระพี้ สีเนื้อไม้ ซึ่งแตกต่างกับไม้สักป่าธรรมชาติที่มีอายุมาก การกำหนดมาตรฐานของประกาศกระทรวงเศรษฐการดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าไม้สักแปรรูป จึงได้มีการเตรียมยกเลิกประกาศดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม