ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมการออมสร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงิน และช่วยให้ผู้มีเงินออมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมชูผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง นำโดย เงินฝากประจำทันใจ อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.70% และเงินฝากปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.85% ต่อปี
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเงินออมสามารถเลือกฝากเงินได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย เงินฝากประจำทันใจ อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี รับดอกเบี้ยทันทีในวันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ (กรณีฝากด้วยเงินสด) รักษายอดฝาก 12 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท เงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 30,000,000 บาท (นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท ยกเว้นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ) รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด
สำหรับผู้ที่ต้องการฝากเงินระยะสั้น สามารถเลือก เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 10,000,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด และสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างวินัยการออม แนะนำ เงินฝากปลอดภาษี ซึ่งลูกค้าต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่ากันทุกเดือน ระยะเวลาฝาก 36 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี รับฝากตั้งแต่ 1,000 – 16,500 บาท และระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี รับฝากตั้งแต่ 1,000 – 25,000 บาท รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบกำหนด
ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่สาขาธนาคารที่รับฝากเงินทั้ง 21 สาขา (ข้อมูลสาขาธนาคาร คลิก https://bit.ly/2RotQ2V ) สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Call Center โทร 0 2697 5454