นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (8 เมษายน 2563) ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กทปส.) เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ USO Free สำหรับผู้ประกอบกิจการดิจิตอลทีวีและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นแบบขั้นบันไดประกอบด้วยขั้นที่ 1 รายได้ 0 – 100 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.125

ขั้นที่ 2 รายได้ต่อปีเกิน 100 – 500 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.25

ขั้นที่ 3 รายได้ต่อปีเกิน 500 – 1,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.50

ขั้นที่ 4 รายได้ต่อปีเกิน 1,000 – 10,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 0.75

ขั้นที่ 5 รายได้ต่อปีเกิน 10,000 – 25,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.00

ขั้นที่ 6 รายได้ต่อปีเกิน 25,000 – 50,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.25

ขั้นที่ 7 รายได้ต่อปีที่เกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเก็บร้อยละ 1.50

จากอัตราเดิมที่เคยเรียกเก็บในอัตรา

ขั้นที่ 1 รายได้ต่อปี 0 – 5 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.50

ขั้นที่ 2 รายได้ต่อปีส่วนที่เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทแรก อัตราเก็บร้อยละ 0.75

ขั้นที่ 3 รายได้ต่อปีส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.00

ขั้นที่ 4 รายได้ต่อปีส่วนที่เกินกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อัตราเก็บร้อยละ 1.75

ขั้นที่ 5 รายได้ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราเก็บร้อยละ 2.00

ทั้งนี้ อัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนแบบขั้นบันไดดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) และผนวกอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนฯ ซึ่งให้ใช้อัตราเดียวกับอัตราตามภาคผนวกของประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) ตามที่ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติอนุมัติ และให้นำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของสำนักงาน กสทช. พบว่า อัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน กทปส. (USO Free) ใหม่ที่จะประกาศใช้สำหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นี้ ในภาพรวมจะเป็นการลดภาระการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ของผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ลงจากเดิมประมาณ 2 ใน 3 และนี่เป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่ กสทช. จะช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอล