นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงขั้นตอนการพิจารณาร่าง พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาทว่า เบื้องต้นเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 ที่สามารถออกพระราชกำหนดได้ กรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอออกเป็นพระราชบัญญัติ หรือต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาทันที สอดคล้องกับกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า พ.ร.ก.กู้เงินจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายนนี้ น่าจะเป็นขั้นตอนการดำเนินการของฝ่ายบริหารที่จะทำให้ร่างพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้

จากนั้นจึงค่อยนำเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาในภายหลัง โดยที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้การพิจารณาพระราชกำหนดของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะต้องดำเนินการในวาระแรกของสภานั้นๆ ซึ่งการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงินก็จะต้องพิจารณาทันที ที่เปิดประชุมสภาสมัยสามัญในเดือนพฤษภาคมนี้