นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2563 ทาง สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,307 ล้านบาท ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ

โดยในช่วง 6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 จำนวน 101,173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม หรือ คิดเป็นร้อยละ 54 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท