นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 กำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหะสถานระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. หรือการประกาศ เคอร์ฟิว ได้สั่งการให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียลลิงค์ให้เพิ่มจำนวนพาหนะที่ให้บริการประชาชน ใน ช่วง ก่อนเคอร์ฟิว 22.00 และ ก่อน เริ่มวันใหม่ เวลา 04.00 น.โดยให้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็น ต้นไป อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกหน่วยงานปฎิบัติตาม หลักมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19