นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอแนวคิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แปรวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่อาจช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายต่าง ๆ พิจารณา โดยเสนอให้มีการฝึกเทคนิคการใช้ออนไลน์ อาทิ การใช้ภาษา การจัดทำโปรแกรมการเงิน การบัญชี โปรแกรมการควบคุมการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า โปรแกรมการบริหารความเสี่ยง และการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยนำงบประมาณจากภาครัฐมาจ้างคนเก่งให้สอนคนที่ยังไม่รู้เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ทางออนไลน์ ซึ่งรัฐจ่ายค่าฝึกให้ สำหรับบางเรื่องที่เรียนยากก็จ่ายเบี้ยเลี้ยงฝึกให้ เปิดตลาดรอบใหม่เราจะได้มีบุคลากรในธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความสามารถ (competency) สูงขึ้น รัฐก็ได้ประโยชน์ นายจ้างก็มีคนมาช่วยจ่ายบางจำนวนให้กับลูกจ้าง และลูกจ้างได้เงินมาโดยไม่อยู่นิ่ง ๆ ซึ่งหากเป็นเวลาปกติแทบไม่มีเวลาไปฝึกทักษะอะไรเลย

นอกจากนี้ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้ราชการยังติดอยู่กับการกำหนดเกณฑ์ว่าใครควรได้รับการเยียวยาตามคุณสมบัติปัจจุบัน หากรัฐตั้งเงื่อนไขทำนองนี้ เชื่อว่าวงเงินที่รัฐจ่ายออกไปจะได้ผลทั้งการดำรงชีวิต ได้ฝึกทักษะอาชีพ ได้กำกับให้คนอยู่กับบ้านโดยฝึกใช้ออนไลน์ให้มากกว่าความบันเทิง และยังลดภาระให้กับนายจ้างได้อีกทางหนึ่งด้วย