“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,183 คน (สำรวจทางออนไลน์)กรณี พฤติกรรมของ“คนไทย”ในภาวะวิกฤต โควิด-19 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.- 3 เม.ย. 2563 พบว่า พฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลง ในระดับ“มากขึ้น” คือร้อยละ 89.60 ระบุ อยู่กับบ้าน รองลงมาร้อยละ 85.30 ระบุ การดูแลสุขภาพ ร้อยละ 62.77 ระบุ การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ร้อยละ 61.42 ระบุ ทำงานที่บ้าน

ส่วนพฤติกรรมของคนไทยที่ยัง“เหมือนเดิม” คือ ร้อยละ 47.97 ระบุ รับประทานยา รองลงมาร้อยละ47.44 ระบุ การออกกำลังกาย ในขณะที่พฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงในระดับ“น้อยลง” คือ ร้อยละ42.26 ระบุ ทำงานที่ออฟฟิศ และพฤติกรรมที่“ไม่ได้ทำ”ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 คือ ร้อยละ 56.49 ระบุ สังสรรค์กับเพื่อนฝูง

ทั้งนี้เมื่อถามว่าประชาชนพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล กรณี โควิด-19 ณ วันนี้ มากน้อยเพียงใด พบว่าร้อยละ10.15 ระบุ พอใจมาก รองลงมาร้อยละ 36.73 ระยุ ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ34.02 ระบุไม่ค่อยพอใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามว่าประชาชนมีความมั่นใจต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 มากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ7.76 ระบุ มั่นใจมาก ร้อยลัะ 29.72 ระบุ ค่อนข้างมั่นใจ ร้อยลัะ 40.18 ระบุ ไม่ค่อยมั่นใจ