นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง และงดบริการการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านในอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาด สูญเสียเงินและเสี่ยงต่อการสูญเสียเอกสารหลักฐานส่วนบุคคลที่กลุ่มมิจฉาชีพอาจนำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎระเบียบใดๆ กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่สิ้นอายุในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น โดยให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาระยะเวลาผ่อนผันให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่ใบอนุญาตสิ้นอายุในช่วงดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ในช่วงที่งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ให้เข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการมาติดต่อกับทางราชการ โดยหลังจากอบรมแล้วให้บันทึกผลการอบรมไว้และมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น