นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีแนวโน้ม การแพร่กระจายขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการให้บริการขนส่งสินค้าที่มีความต้องการขนส่งสินค้าในภาพรวมลดลง ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ามีรายได้จากการให้บริการลดลง กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า ด้วยการปรับอัตราค่าบริการใช้สถานีขนส่งสินค้าทุกแห่ง ลดลง 30% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ณ สถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการขนส่งสินค้าข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ขับรถต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกรมการขนส่งทางบกมีข้อแนะนำในการขนส่งโดย ผู้ขับรถต้องพกใบอนุญาตขับรถและบัตรประชาชน จัดเตรียมเอกสารการขนส่ง เช่น ใบกำกับการขนส่ง ใบส่งของ ที่มีการระบุจุดต้นทางและปลายทาง เป็นต้น จัดเตรียมข้อมูลตามแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) สำหรับผู้ขับรถและพนักงานที่เดินทางไปด้วยทุกคน พร้อมสำหรับการรับการตรวจคัดกรอง และควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน