เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไท ย 128 ปี วันที่ 1 เมษายน 2563 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำปราศรัยว่า ประชาชน เพื่อนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และพี่น้องอาสาสมัครทุกหมู่เหล่าที่เคารพรักทุกท่าน เมื่อวันที่1 เมษายน 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น และส่งมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นองค์ประถมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงวางระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลและริเริ่มจัดตั้งสุขาภิบาลอันเป็นรากฐานการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่สำคัญเว้นวรรคอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการทำงานซึ่งคนมหาดไทยได้ถือปฏิบัติสืบมาถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 128 ปี ที่กระทรวงมาไทยได้ปฎิบัติภารกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนและเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นท้องที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมศักยภาพในพื้นที่สนับสนุน การบริหารจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น การเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศชาติมั่นคงอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระรศรีรัตนไตร พระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือหรือและพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดอำนวยพรให้ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าทีและพี่น้องอาสาสมัครทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงสืบไป