นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ จะเป็นประธานการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกิดประสิทธิภาพไปยังผู้ว่าราชการจังหสวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะสั่งการให้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้จังหวัดต่างๆ ได้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสถานการณ์โควิด 19 ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน

โดยล่าสุดกรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินงบ จาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ให้แต่ละจังหวัดทำให้ผู้ว่าราชการนำงบประมาณนี้ไปแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด 19 ได้ จึงต้องเร่งทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำงบนี้ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ โดยสามารถที่จะนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ยา ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านนี้ เพื่อเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเร็ว