นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 171,314 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 6.46

ทั้งนี้ หากพิจารณาในด้านการค้าชายแดน พบว่า มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่าการค้ากว่า 62,800 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 10.48 รองลงมาคือ สปป.ลาว มรมูลค่า 43,717 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.04 กัมพูชา มูลค่า 33,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.66 และเมียนมา มูลค่า 30,885 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.89

ขณะที่การค้าผ่านแดนไปยังสิงคโปร์มีมูลค่าสูงสุดที่ 14,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.68 รองลงมา คือ จีนตอนใต้ มูลค่า12,256 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.34 และเวียดนาม มูลค่า 6,898 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 46.47

อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมฯ จำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน ที่เดิมจะจัดในระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคมนี้ ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ออกไปก่อน หากผ่านพ้นวิกฤตไวรัส กรมฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ส่วนในระยะต่อไป กรมฯ มีแผนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนในอีกหลายจังหวัด อาทิ เชียงราย นครพนม ตาก และยะลา ซึ่งหวังว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนได้เป็นอย่างดี หลังผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19ไปแล้ว