ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าตามภารกิจพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก กนก วงษ์ตระหง่าน เรื่อง ตรวจการบ้านรัฐบาลในสถานการณ์ไวรัส (COVID-19) มีเนื้อหาโดยสรุปชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่ประชาชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง มองว่า การประกาศ และคำสั่งของทางรัฐบาลนั้น ขาดความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตทั่วไปของประชาชนในหลายพื้นที่ รวมถึงการสื่อสารและการแถลงข่าวจากทางรัฐบาล และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องการสร้างความเข้าใจ และความใส่ใจที่จะเกิดขึ้นต่อการรับรู้ของประชาชน ดังนั้น ในฐานะรองหัวหน้าตามภารกิจพรรคประชาธิปัตย์ ขอเสนอทางแก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 1. การออกมาตรการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด 19 รัฐบาลและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ควรคิดถึงบริบทความเป็นจริงของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้มาก และต้องคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่หลากหลาย 2. การสื่อสารจากทางรัฐบาล และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ควรเน้นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สั้นกระชับ และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง (ซ้ำๆ กันบางประเด็นที่สำคัญ) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง ครบถ้วนในเนื้อหา และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และ 3. การแก้ไขปัญหาวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นเรื่องธรรมดาที่มาตรการหรือคำสั่งที่ออกมาจะเกิดข้อผิดพลาดได้ (เพราะถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเลย จะกลายเป็นเรื่องผิดปกติ) ดังนั้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดแล้ว ขอให้รีบแก้ไข และจัดการกับปัญหาหรือข้อผิดพลาดนั้นให้ลุล่วงไป