นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม2563ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น

กนอ.ได้มีการออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่ง รวมทั้งท่าเรืออุตสาหกรรมนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุมัติ-อนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของโรงงาน ได้แก่ การขออนุญาตใช้ที่ดิน การขออนุญาตการก่อสร้าง การขอรับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การขออนุญาตถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น ขอความร่วมมือให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมใช้บริการขออนุมัติ อนุญาต ผ่านทางระบบออนไลน์ในระบบอนุมัติ อนุญาต(e-Permission & Privilege หรือ e-PP) ในส่วนของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์(e-Signature) และ QR Code เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและแนบเอกสารคำขอในหมวดการอนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง ประกอบกิจการ และสิทธิประโยชน์ ผ่านระบบ e-PP และเมื่อ กนอ. ได้พิจารณาอนุมัติคำขอดังกล่าวแล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยมี Barcode เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าบริการอนุญาต/ค่าธรรมเนียมต่างๆ แบบ e-Payment โดยสามารถชำระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส เมื่อชำระค่าบริการดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสืออนุญาตต่างๆได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม โดยในแต่ละใบอนุญาตจะมีลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) และ QR Code เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของใบอนุญาตได้ หากผู้ประกอบการที่มีข้อสอบถามหรือต้องการคำแนะนำการใช้งานของระบบเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)