นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองนครสวรรค์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนนมหาเทพ) จังหวัดนครสวรรค์ ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไป-กลับ) รวม 4 ช่องจราจร ขนาดช่องจราจรละ 3.25-3.50 เมตร เขตทางกว้าง 17-20 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2-3 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองนครสวรรค์
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่มุ่งเน้นให้ระบบการคมนาคมขนส่งในเขตชุมชนเมือง เกิดความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมือง และการเจริญเติบโต ของเมืองในอนาคต

ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก งานทางเท้า งานไฟฟ้าแสงสว่าง และงานสัญญาณไฟจราจร โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 93.700 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเลี่ยงผ่านชุมชนที่หนาแน่นในเขตชุมชนเมืองนครสวรรค์ ช่วยลดระยะทาง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น