ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปิดทำการทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 นี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19

โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 และหากมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ได้ตามปกติ