ดร.รยุศด์ บุญทัน ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เเละรัฐบาลได้ยกระดับสถานการณ์ขึ้นเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ว่า ทางพรรคสามัคคีไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาครัฐ จึงอยากเสนอประเด็นให้รัฐบาลได้เน้นการทำงานบูรณาการมากขึ้น โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนมากกว่าที่เป็นอยู่ดังนี้1.รัฐบาลต้องเน้นพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน รวมถึงเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาสังคม 2.รัฐบาลต้องปรับปรุงวิธีการและแนวทางการสื่อสารกับสาธารณะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นคืนกลับมา โดยเน้นความโปร่งใส ความถูกต้อง มีรายละเอียดที่ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อประชาชน 3.รัฐบาลต้องมีแผนระยะสั้น กลาง และยาวที่ชัดเจน สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในส่วนของ ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) กระทรวงสาธารณสุข เเละการคลังที่ต้องรวดเร็วเเละสอดคล้องกับบริบทที่เกิดจากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเเละภายหลังสถานการณ์หยุดลง 4.รัฐบาลต้องจัดอับดับความสำคัญของแผนงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 5.รัฐบาลต้องเสนอแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนในแต่ละกลุ่ม

ทั้งนี้ จากข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ ทางพรรคมีความห่วงใยต่อประชาชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงหวังว่าเเนวทางดังกล่าวจะช่วยทำให้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการเเก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเเท้จริง เเละหากรัฐบาลทำได้จริงตามข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ มั่นใจว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อฝ่าฝันอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้อย่าแน่นอน