นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึง เว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่แจ้งไปยังสนามมวยเวทีลุมพินีให้ทราบก่อนถึงวันชกมวยในวันที่ 6 มีนาคม ว่า เมื่อตรวจสอบกับเว็บไซต์ ครม.พบข้อสั่งการตาม มติ ครม.ดังกล่าว ในข้อ 1.7 ที่ระบุว่า ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ให้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโลกเป็นสำคัญ

โดยจากข้อสั่งการดังกล่าว ควรมีผลบังคับไปถึงสนามมวยเวทีลุมพินีด้วย แต่การไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดจาก COVID-19

ดังนั้น จึงต้องส่งหนังสือทาง EMS ให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบว่า ในการจัดชกมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แพร่ระบาดตามมาอย่างมากนั้น มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดจงใจฝ่าฝืนข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตามหนังสือด่วนที่สุด หรือไม่