มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลัง ปธพ.8 และเครือข่ายภาคีประกาศยุทธศาสตร์ และ 9 ภารกิจ ในโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นทางการแพทย์ในเชิงยุทธศาสตร์แก่ผู้รับผิดชอบ และสนับสนุนทีมแพทย์ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแนวหน้าฟันฝ่าไวรัส COVID-19 ทั้งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์รักษาผู้ป่วย อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์/ แอลกอฮอล์เจล/ยา และสารเคมีฆ่าเชื้อโรค  อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้แก่ประชาชน  และเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วย โดยจะระดมกำลังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์จากเครือข่าย รวมทั้งช่วยในการบริหารจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
วันนี้ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิ
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และแพทยสภา และ พญ.เจรียง จันทรโกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) แถลงถึงความร่วมมือโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และภาคเอกชน เพื่อร่วมภารกิจหลักในการนำเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยพลเอกวุฒินันท์  ลีลายุทธ  รับผิดชอบในภารกิจนี้ สำหรับอีก 9 ภารกิจ ประกอบด้วย ได้แก่
1).การจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากการติดเชื่อไวรัส COVID-19 รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย
2).จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
3). การจัดหา/จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับประชน
4). การจัดหาแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์เจล / ยารักษา / และสารเคมีฆ่าเชื้อโรคให้โรงพยาบาล มีใช้อย่างเพียงพอ
5). จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น PPE (Personal Preventive Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยได้รับมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด จากนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6).จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (Respirator นอกจากภารกิจด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกร์ทางกรแพทย์แล้ว ยังได้ทำภารกิจด้านการสร้างขวัญกำลังใจและด้านข้อมูลข่าว
7).การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณแอ๊ด คาราบาว แต่งบทเพลงและขับร้องเพลง “รวมใจไทยข้ามโควิท-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันให้แก่ประชาชน
8).การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากนายประภาส  ชลศรานนท์  Workpoint ในการสร้างสรรค์เวปไซต์ เช็คสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก แบบ Real time เป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับ COVID-19
9).การเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษา หากเกิดเหตุเร่งด่วนอีกด้วย
ทั้งนี้ ในการดำเนินการทั้ง 9 ภารกิจข้างต้น ทีมโครงการฯ จะระดมสรรพกำลังสนับสนุนจากเครือข่ายภาคี ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์ รวมทั้งการจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่าย อย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และทางโครงการยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในภารกิจอันสำคัญและยิ่งใหญ่ของประเทศในครั้งนี้ด้วย