นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (LH Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Exclusive Partnership) กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทประกันชีวิตช้ันนาของประเทศท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตยาวนานกว่า 69 ปี โดยการเป็นExclusive Partnership ในคร้ังนี้เป็นการนำ
จุดแข็ง และความเชี่ยวชาญของท้ังสององค์กรมามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ Bancassurance เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีผ่านนวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการ ท่ีหลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
“การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจคร้ังสาคัญน้ีอยู่ภายใต้แนวคิดในการตอบโจยท์ทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและเหมาะกับทุกช่วงวัยมากย่ิงข้ึน เพื่อลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ ท่ีเหมาะสมและครอบคลุมกับความต้องการในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองด้านสุขภาพ การออมเพื่ออนาคต การสร้าง ความม่ันคงให้แก่ครอบครัว และการบริหารเงินในวัยเกษียณ เป็นต้น อีกท้ังจะนานวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีทันสมัย มาใช้เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ” นางสาวชมภูนุชกล่าว

ด้านนายสาระ ล่ำซำ กรรมกํารผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด(มหําชน)(MTL) กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตและธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ในคร้ังนี้ นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ครั้งสาคัญ เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในทุกช่วงของชีวิตและ ทุกไลฟ์สไตล์ให้แก่ลูกค้าของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผ่านการนาเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ บุคลากรทั้งในรูปแบบ Reskill และ Upskill ที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล และสามารถตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบ ท่ีมีความเฉพาะตัว (Personalized) เข้าถึงความต้องการรายบุคคลได้มากย่ิงข้ึน

ทั้งนี้เพื่อประกาศเป็น Exclusive Partnership อย่างเป็นทางการธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์และเมืองไทย ประกันชีวิต ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “LH Bank Happy Life 919 (มีเงินปันผล)” ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตประเภท Index Linked ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในระดับสากล โดยอ้างอิงการลงทุนจากดัชนีภายใต้ การบริหารจัดการของผู้เชี่ยวชาญที่มีกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก ถือเป็นประกันชีวิตที่เหมาะกับ ภาวะดอกเบี้ยขาลงในปัจจุบัน โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาเท่านั้น

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ผนึกกําลังเมืองไทยประกันชีวิตร่วมเป็น Exclusive Partnership ทํางธุรกิจ ผสานจุดแข็งและควํามเชี่ยวชําญของทั้งสองฝ่าย มุ่งมั่นพัฒนําธุรกิจ Bancassurance เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดี และตอบโจทย์ทุกควํามต้องกํารของลูกค้าพร้อมนําร่องออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภท Index Linked เพื่อเพิ่มโอกําสรับผลตอบแทนจากกำไรลงทุนในต่างประเทศ และเป็นทางเลือกยุคดอกเบี้ยขําลงนอกจากนี้เมืองไทยประกันชีวิต ยังได้จัดเตรียมแบบประกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไว้อย่างหลากหลาย เช่น
– LH Bank Elite Health สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่มอบความคุ้มครองดูแลแบบเหนือระดับ ที่มากกว่า สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 20-100 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี สร้างความอุ่นใจและหมดกังวลเพราะความคุ้มครองสุขภาพจะอยู่ดูแลคุณไปจนแก่เฒ่า
– LH Bank Unit Linked ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง สามารถกาหนด รูปแบบการประกันให้ตอบโจทย์ในทุกช่วงจังหวะชีวิต เช่น ปรับเปลี่ยนทุนประกัน จัดสรรการลงทุนให้ตรงกับความ ต้องการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคัดสรรมา ผนวกกับความ แข็งแกร่งของกองทุนจาก LH Fund
รวมทั้งมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างในรูปแบบที่มีความ เฉพาะตัว (Personalized) เช่น แผนความคุ้มครองสุขภาพที่หลากหลาย ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ และประกัน ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ระยะกลาง อีกด้วย

นายสาระ กล่าวว่า เพื่ม เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและสุขภาพของเมืองไทยประกันชีวิต ทั้งประกันภัยรายเด่ียวและประกันกลุ่ม จากความกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้มอบความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอยู่ ฟรี! เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “MTL Click” พร้อมลงทะเบียนและเพิ่มกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้วจะได้รับสิทธิความคุ้มครองทันทีโดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รับเงินชดเชย 100,000 บาท หรือรับเงินชดเชย รายวัน 1,000 บาทต่อวัน เมื่อเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในคร้ังใดคร้ังหน่ึง เพียงคร้ังเดียวได้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “MTL Click” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 และรับความคุ้มครอง ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563