เมื่อวันที่ 21 ก.พ.มีรายงานว่า นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือคำสั่ง มท.0307.10/ว1081 ลงวันที่ 19 ก.พ.63 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายไม่อนุญาตให้มีการเล่นเครื่องเล่นตู้คืบตุ๊กตาที่เป็นการพนันในบัญชี ข. หมายเลข 28 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2474 พร้อมทั้งให้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามอย่างเฉียบขาดกับผู้ฝ่าฝืนนั้น ปรากฏว่าปัจจุบันตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ มีผู้ประกอบการนำตู้คีบสินค้ามาติดตั้งให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยตู้คีบข้างต้นมีทั้งตู้คีบที่มีลักษณะเข้าข่ายและไม่เข้าข่ายการพนัน

หนังสือคำสั่งระบุว่า ผู้ประกอบการที่นำตู้คีบสินค้ามาให้บริการยังขาดความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผู้ประกอบการและประชาชนถึงลักษณะของตู้คีบสินค้าที่นำมาติดตั้งให้บริการข้างต้น จึงขอให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับทราบถึงลักษณะของตู้คีบสินค้าทั้งสองประเภท ดังนี้ ประเภทที่เข้าข่ายเป็นเครื่องเล่นการพนันนั้น ผู้เล่นจะต้องแลกซิปมูลค่าเหรียญละ 10 บาท จากนั้นนำไปหยอดที่ช่องและจับคันโยกเลื่อนหาตำแหน่งเพื่อคีบตุ๊กตา จากนั้นกดปุ่มเพื่อให้ที่คีบตุ๊กตาปล่อยตุ๊กตาลงช่อง โดยการเล่นในแต่ละครั้งผู้เล่นอาจจะได้หรือไม่ได้ตุ๊กตา ดังนั้นจึงถือเป็นการพนันเพราะมีการแพ้ชนะกันระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของเครื่อง การจัดให้มีการเล่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะเล่นได้ หากฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 12 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนตู้คีบสินค้าประเภทที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องเล่นการพนันได้แก่ ตู้คีบสินค้าที่ผู้เล่นต้องหยอดเหรียญครบตามราคาสินค้าที่กำหนดเพื่อให้เครื่องทำงาน แม้จะใช้วิธีการสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยก หมุน หรือวิธีอื่นใด เมื่อผู้ซื้อสินค้าชำระราคาตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนก็จะได้รับสินค้าที่อยู่ในตู้ขายสินค้ากลับไปทุกครั้งตามจำนวนที่กำหนดโดยมีอุปกรณ์นับไว้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน มูลค่าเท่ากัน ประกอบกับผู้ซื้อสินค้าได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการขายสินค้าจากป้ายที่ติดไว้หน้าตู้ขายสินค้า อันเป็นการแสดงเจตนาตรงกันถึงวิธีการเล่นหรือการซื้อ หรือการซื้อสินค้าระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อสินค้าก่อนทำการซื้อที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อเป็นอย่างอื่นได้ จึงมิได้เป็นลักษณะการนำมาซึ่งผลของการแพ้ชนะกันแต่อย่างใด เพียงประสงค์จะให้ความสนุกเพลิดเพลินและเพิ่มทักษะแก่ผู้เล่นโดยมิได้ประสงค์จะให้เป็นเครื่องเล่นการพนัน กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแพ้ชนะกันได้ระหว่างผู้เล่นกับเจ้าของเครื่อง ดังนั้นจึงไม่เข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นพนัน

รายงานว่าทั้งนี้ผู้ประการตู้คีบตุ๊กตาตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นตู้คีบประเภทสองซึ่งทางมหาดไทยชี้แจงแล้วว่าสามารถดำเนินการติดตั้งให้ประชาชนเล่นได้เนื่องจากไม่เข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นพนัน ส่วนประเภท 1 ที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่ผู้ประกอบมักแอบติดตั้งตามสถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดนัด แหล่งชุมชน และหน้าร้านสะดวกซื้อ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาตามมา อย่างไรก็ตามทาง นายปวิณ แจ้งว่าหากเจ้าหน้าที่พบเห็นตู้คีบตุ๊กผิดกฎหมายได้กำชับให้เข้าไปตักเตือนก่อน หากยังไม่เชื่อฟังจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป