ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจตรี นพดล ศรสำราญ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 มีหนังสือคำสั่งที่ 41/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีร้อยตำรวจตรี มานัส เติมธนะศักดิ์ ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 สังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีกรณีถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยร้ายแรง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ระหว่างวันที่ 6-22 พฤษภาคม 2559 รวมทั้งถูกกล่าวหาว่าละทิ้งหน้าที่ราชการโดยเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรจำนวน 96 ครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จึงมีเหตุอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ. ศ. 2547 มาตรา 86 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย

1. พันตำรวจโท เอกนิรุจฒ์ วันสิริภักดิ์ รองผู้กำกับการ4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นประธาน

2.พันตำรวจโท เชวง จันทร์วงษ์ สารวัตรกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นกรรมการ

3.ร้อยตำรวจตรี ธีระพัสตร์ บวรภัคบูรณี รองสารวัตร (สืบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวน และหากคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่น และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

นอกจากนี้ พลตำรวจตรี นพดล ศรสำราญ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 ยังมีหนังสือคำสั่งที่ 42/2561 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ร้อยตำรวจตรี มานัส เติมธนะศักดิ์ ตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 สังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ในเรื่องละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 5 วันโดยไม่มีเหตุอันควร และมีเหตุให้พักราชการได้

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3 (1) จึงให้ร้อยตำรวจตรี มานัส เติมธนะศักดิ์ พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

โดยผู้ถูกพักราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ สามารถร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน 30 วันตั้งแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องแย้งคำสั่งหรือวินิจฉัยคำร้องทุกข์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน