พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ได้เดินหน้าร่วมกันครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 14 ก.พ. 61 จากจุดเริ่มต้นของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ ที่ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือ สะท้อนข้อมูลที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อร่วมกันหาทางออกจากความขัดแย้งในสังคมที่มียาวนานและได้ร่วมกันรวบรวมความเห็นร่วม จัดทำเป็น “สัญญาประชาคม” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ที่ผ่านมา สาระใน “สัญญาประชาคม” ได้ถูกประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นร่วมกันว่า ความเข้าใจในสาระ สู่สำนึกและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนในหน้าที่ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ จะสามารถลดเงื่อนไขความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมและไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งใหม่ ที่จะขยายไปสู่ความแตกแยกทางสังคม ดังเช่นอดีต โดยในปี 61 สาระใน “สัญญาประชาคม” จะขยายผลลงพื้นที่ ผ่านโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”โดยชุดวิทยากร ควบคู่กับ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าว เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนระดับพื้นที่มากขึ้น

พลโท คงชีพ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ปัญหาตามความต้องการของประชาชนที่สะท้อนขึ้นมา ผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็น จะได้รับการคลี่คลายโดยส่วนราชการระดับพื้นที่ ทั้งจังหวัดและอำเภอ ผ่านกลไกประชารัฐ ควบคู่กันไป ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างบรรยากาศของความรัก ความสามัคคีของประชาชนในภาพรวมไปด้วยกัน ในวันแห่งความรัก ซึ่งอีกนัยหนึ่ง ถือเป็นวันเริ่มต้นของ สัญญาณแห่งความร่วมมือด้วยดีของกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ผ่านมา จึงเป็นโอกาส ที่เราทุกคนจะได้ร่วมกันกระตุ้นเตือน ถึง “การรู้ รัก สามัคคี” ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่สำคัญร่วมกันของทุกคนและบทพิสูจน์ความจริงใจจากทุกฝ่าย ถึงความตั้งใจจริงที่จะร่วมกันเดินหน้าออกจากความขัดแย้ง สู่สังคมที่สงบ สันติสุขตามคาดหวังร่วมกัน