ธนาคารออมสิน จัดงานวันกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำปี 2562 ตอกย้ำองค์กรชั้นนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมชูวิสัยทัศน์การดำเนินงานสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ธนาคารออมสิน ได้จัดงานวันกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำปี 2562 เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางการบริหารงาน ด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายป้องกันการทุจริต โดยมุ่งสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ให้เห็นถึงความสำคัญ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของธนาคาร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “การดำเนินงานสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking by GSB)” พร้อมมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 รางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารออมสิน ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายและมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ธนาคารฯ เป็นองค์กรชั้นนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม สร้างความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมมือ และร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม และประเทศชาติ ธนาคารฯ ยึดหลักการและกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2562 มีการออกกฎเกณฑ์ที่ต้องถือปฏิบัติเป็นจำนวนมาก ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 31 ฉบับ ทำให้ธนาคารต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้งจัดให้มีโครงการรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ และรางวัลหน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างบุคคลต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยงเป็นสำคัญ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน มุ่งสู่การเป็นการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ด้วยการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน ตลอดจนการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เสริมสร้างระบบการกำกับดูแลของธนาคารออมสินให้มีความโปร่งใส และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล โดยมีหลักสำคัญ 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามหน้าที่, ความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ, การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต, มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้, การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ, การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี และการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

“ธนาคารออมสินได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ทุกคนในธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จนได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับ AA ด้วยคะแนน 96.31 คะแนน และรางวัลองค์กรที่มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Award) 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี”