ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มอบหมายให้ นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ประธานกรรมการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดทรัพย์จากการค้ายาเสพติดและไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา ครั้งที่ 20/2562 ประเภทยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การขายทอดตลาดครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาทั้งสิ้น จำนวน 92 คน สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ทั้งสิ้น จำนวน 31 รายการ แยกเป็นรถยนต์ จำนวน 25 รายการ รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รายการ และเจ็ทสกี จำนวน 1 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ขายได้ เป็นเงินจำนวน 8,397,000 บาท ส่วนทรัพย์สินจำนวน 2 รายการ คัดค้านการขายเนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์นำหลักฐานมาคัดค้านการขาย และทรัพย์สินจำนวน 21 รายการ ไม่มีผู้รับราคา สำนักงาน ป.ป.ส จะดำเนินการเสนอขายทอดตลาดในครั้งต่อไป

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การขายทรัพย์สินในครั้งนี้มุ่งเน้นการตัดเส้นทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคำสั่งให้ยึด อายัด แต่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาแล้วจำนวน 2,236 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวม 206,121,030 บาท และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีคำพิพากษาให้ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วจำนวน 3,084 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวม 103,276,680 บาท รวมทรัพย์สินที่มีการขายทอดตลาดแล้วจำนวน 5,266 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวม 309,397,710 บาท

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำหรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดต่อไป