วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ส่งมอบกัญชาของกลาง 122 กิโลกรัม ให้กับสำนักยาและวัตถุเสพติด และสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. ส่งมอบกัญชาของกลางที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 3 กิโลกรัม ให้แก่นางสาวรุ่งทิพย์ เจือตี๋ ผู้แทนสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจหาสารสำคัญ และปริมาณยาฆ่าเชื้อราในกัญชา พร้อมทั้งได้ส่งมอบ

กัญชาของกลาง จำนวน 119 กิโลกรัม ให้แก่ นายทรงพล ชีวะพัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิธีการสกัดในการลดการปนเปื้อนในกัญชา โดยกัญชาของกลางที่ใช้ส่งมอบนั้น ผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบการปนเปื้อนของสารโลหะหนัก (แคดเมียม) เกินมาตรฐาน แต่พบมีการปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเกินค่าที่กำหนด

ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนกัญชาของกลางที่ได้รับการอนุญาตครอบครองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กว่า 1,862 กิโลกรัม โดยได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษา อาทิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดการวิจัยการพัฒนาทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตเป็นยาตำรับพื้นบ้านและน้ำมันกัญชาสำหรับผู้ป่วย ได้มากกว่า 800,000 ขวด

สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงให้การสนับสนุนกัญชาของกลางให้กับหน่วยงานที่แจ้งขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ยังมีรายการที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์และรอการสนับสนุนกว่า 13 รายการ รวมกัญชาแห้ง 3,162 กิโลกรัม และเมล็ดกัญชา 2.5 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ยังมีกัญชาของกลางบางส่วนที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง สารเคมี หรือโลหะหนักในปริมาณสูง ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ สามารถกระทำได้ โดยให้ยื่นความจำนงภายใน 24 พฤศจิกายน 2562 หากพ้นกำหนดเวลา สำนักงาน ป.ป.ส. จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการทำลายของกลางต่อไป