กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “2 ปีแรก vs 2 ปีหลัง การทําหน้าที่รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,228 คน พบว่า

ในภาพรวมคะแนนการทําหน้าที่ในด้านต่างๆ ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในช่วง 2 ปีแรก เทียบกับ ช่วง 2 ปีหลัง พบว่า ในช่วง 2 ปีแรกได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 6.31 คะแนน ส่วนในช่วง 2 ปีหลังได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 6.04 คะแนน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบช่วง 2 ปีแรกกับช่วง 2 ปีหลังพบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลง 0.27 คะแนน

เมื่อแยกพิจารณาพบว่าในช่วง 2 ปีแรกด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6.81 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (6.67 คะแนน) และด้านการแก้ปัญหา ทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความโปร่งใส (6.65 คะแนน)

ส่วนในช่วง 2 ปีหลังพบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6.62 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (6.47 คะแนน) และด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน (6.36 คะแนน)

เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 2 ปีแรก กับ ในช่วง 2 ปีหลังพบว่า ด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนา สาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า (เพิ่มขึ้น 0.19 คะแนน) รองลงมาคือด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการประชา รัฐ (เพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน) และด้านความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ในทุกภูมิภาค (เพิ่มขึ้น0.02 คะแนน)

ส่วนด้านที่ได้คะแนนลดลงมากที่สุดคือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความโปร่งใส (ลดลง 0.76 คะแนน) รองลงมาคือ ด้านการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และเศรษฐกิจของคนในประเทศ (ลดลง เท่ากัน 0.54 คะแนน)

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ท่านยังเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศหรือไม่อย่างไร” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 ยังเชื่อมั่นในการทําหน้าที่ โดยในจํานวนนี้ร้อยละ 40.7 เชื่อมั่นในการทําหน้าที่แต่อยากให้มีการ เปลี่ยนแปลงในบางตําแหน่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 11.5 เชื่อมั่นการทําหน้าที่ทุกๆ ตําแหน่ง ขณะที่ร้อย ละ 47.8 ไม่เชื่อมั่นในการทําหน้าที่ อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อได้รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ

 

Bangkok Poll

ที่มา: กรุงเทพโพลล์