วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานัดประชุมเพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 คน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 200 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง และมาตรา 12 วรรคสอง และระเบียบศาลฎีกา

ว่าด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 จากผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั้งสิ้นจำนวน 6 คน คือ

1. นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม  ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา 2. นายทวีป  ตันสวัสดิ์  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 3. นายวิรุฬห์  แสงเทียน  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

4. นายจิรนิติ  หะวานนท์  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 5. นายปริญญา  ดีผดุง  ผู้พิพากษาอาวุโส

ในศาลฎีกา 6. นายชำนาญ  รวิวรรณพงษ์  ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับคะแนน 3 คนแรกและมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่มีอำนาจหน้าที่

เข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แก่

1. นายวิรุฬห์  แสงเทียน  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

2. นายอุดม  สิทธิวิรัชธรรม  ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา

3. นายจิรนิติ  หะวานนท์  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ซึ่งศาลฎีกาจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปยังวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 วรรคแปด ต่อไป