กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น ประชาชน เรื่อง “ความสุข…ความทุกข์คนไทยภายใต้รัฐบาล คสช.” โดยเก็บข้อมูล กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,212 คน พบว่า ระดับความสุขที่คนไทยได้รับหลังจากที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.48 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน ซึ่งมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 62.9 ระบุว่าความสุขที่รัฐบาลคสช. คืนให้ ประชาชนคือการดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขไม่วุ่นวายไม่มีการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง รองลงมาร้อยละ 41.3 คือ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน “โครงการประชารัฐ” และร้อยละ 36.8 คือ การติดต่อสถานที่ราชการสะดวกรวดเร็วขึ้น ส่วนเรื่องที่กังวลว่ารัฐบาลคสช. จะไม่สามารถคืนความสุขให้ได้ นั้น ร้อยละ 47.5 ระบุว่า เรื่องการอยู่ดีกินดีของประชาชนรองลงมาร้อยละ 37.3 ระบุว่า เรื่องการควบคุมราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้ม และร้อยละ 37.1 ระบุว่าเรื่องการจัดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อถามถึงระยะเวลาในการบริหารงานเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนของรัฐบาลคสช. ประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.2 มีความเห็นว่า ถ้าเร็วกว่านี้ก็จะดี รองลงมาร้อยละ 35.6 มีความเห็นว่าไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไป เรื่อยๆ และร้อยละ 16.2 มีความเห็นว่า ระยะเวลาเหมาะสมดีแล้ว สำหรับเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาล คสช.ทำให้เสร็จก่อนเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่ ในปี 2562 นั้น ร้อยละ 26.5 คือ การปราบปรามคอร์รัปชั่นของนักการเมืองและข้าราชการ รองลงมาร้อยละ 22.7 คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของแพงค่าครองชีพสูง และร้อยละ 11.5 คือ ช่วยทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น

 

Bangkok Poll