ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกับ ศุภกร แสงศรีธร ผู้อำนายการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย​ (PEA) เพื่อร่วมวางแผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง​ และขายให้กับการไฟฟ้าฯโดยเริ่มนำร่องจากเทศบาลแต่ละภาคๆละไม่เกิน 5 แห่งโดยใช้งบของ PEA ณ​ ห้องประชุม PEA​ เมื่อวันก่อน​

ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์

ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์

ดร.สมบัติ ชนะสิทธิ์