เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๒ แก่ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ราชกิจจานุเบกษา