ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร​ พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง​ผบ.ตร.)​ เป็นประธานในพิธีสดุดี​ และวางพวงมาลัยอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 66

โดยมี​ พลตำรวจ​โท​ วิชิต​ ปักษา​ รักษาราชการแทนผู้บัญชากาตำรวจตระเวนชายแดน (รรท.ผบช.ต​ชด.)​ พร้อมคณะ รองผู้บัญชาการตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ (รอง​ผบช.ต​ชด.)​ อดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี​ และในเวลา 13.00 น. ได้มีพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์ เครื่องหมายการต่อต้าน ปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) กิตติมศักดิ์ ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงานและข้าราชการตำรวจดีเด่นอีกด้วย

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2496 เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ภายใต้คุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหาร ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้อย่างตำรวจ​ พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างข้าราชการพลเรือน โดยมีพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนคนแรก กว่า​ 66 ปี ที่ตำรวจตระเวนชายแดน ได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่​ ที่มีปัญหาความมั่นคงอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญตามแนวชายแดน ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จนก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน ประเทศชาติมีความมั่นคง เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และในก้าวต่อไปของตำรวจตระเวนชายแดนนั้น ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ อดทน และยึดมั่นในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความผาสุกของประชาชน ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วย ครองตนอยู่ในระเบียบวินัย มีอุดมการณ์จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและน้อมนำพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสานรักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อความผาสุกของประชาชนและพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป

Cr.ทีมงานประชา​สัมพันธ์​ ตชด.