นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายกนกศักดิ์ โมกขมรรคกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดง ความยินดีกับ นายประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด (กลาง) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทยเพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ตั้งใจประกอบธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยธนาคารได้คัดเลือกลูกค้าผู้ประกอบการเข้าร่วมตามเกณฑ์พิจารณาเพื่อรับรางวัลใน 3 ด้านหลักได้แก่ การปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อผู้บริโภค และการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม