นางสาวมยุรี ตันติภนา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (ที่ 4 จากซ้าย) และนายสิรวัชญ์ สมบัติอนันตกร ผู้จัดการภาคนครหลวง 5 (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคสมทบต่อเนื่องในโครงการ ‘บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ-ยิ่งใช้ ยิ่งได้บุญ’ จำนวน 1,421,724.56 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับนำไปสร้างคุณประโยชน์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดี ฝ่ายการคลัง (ที่ 4 จากขวา) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ธนาคารได้ส่งมอบเงินบริจาคสมทบต่อเนื่องจากธนาคารและผู้ถือบัตรในโครงการฯ รวมเป็นเงินกว่า 11.9 ล้านบาท โดยเป็นเงินจากธนาคารกรุงเทพบริจาคสมทบในอัตรา 0.2% จากทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร และเงินรายได้ค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้รับจากสมาชิกจำนวน 300 บาทต่อบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ขณะที่ลูกค้าผู้ถือบัตรดังกล่าวจะได้รับเอกสิทธิ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและธนาคารกรุงเทพอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกรอบบัญชี