เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 93/2562 และ 94/2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 58 ราย และคำสั่งที่ 94/2562 จำนวน 151 ราย รวมทั้งหมด 209 ราย ที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้าราชการตำรวจสามารถตรวจสอบรายชื่อและติดตามดูรายละเอียดการแต่งตั้งได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำสั่ง 93.2562(เลื่อนไหล)

คำสั่ง 94.2562 (เลื่อนไหล)