นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดตัวหนังสั้นชุด The Seasons ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)จัดทำขึ้น ภายใต้แนวคิด amazing thailand Open to the new shades โดยกล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การส่งเสริมให้ใช้ขยะน้อยที่สุดจนนำไปถึงไม่สร้างขยะในแหล่งท่องเที่ยว, การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด, การขนส่งที่ลดการสร้างมลพิษ เช่น ส่งเสริมการขนส่งสาธารณะ การใช้จักรยาน การเดินเท้า ,การสนับสนุนผู้ประกอบการที่พักที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใส่ใจด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ การเข้าไปท่องเที่ยวที่กระทบวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นให้น้อยที่สุด หรือนำจุดเปราะบางของแต่ละแห่งออกมานำเสนอให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้และท่องเที่ยวอย่างตระหนักถึงความรับผิดชอบ เป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีและเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างแท้จริง หลังจากนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้วัดเพียงแค่ตัวเลขและรายได้เท่านั้น แต่มุ่งไปที่รอยยิ้มและความประทับใจมากกว่า

ด้านนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ททท.มีเป้าหมายสําคัญร่วมกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการสร้างความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว จึงได้นำนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หรือ responsible tourism การสร้างกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชูเมืองรองมาเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่งภาพยนตร์สารคดีหนังสั้นชุด The Seasons เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการ ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นจิตสำนึกของทุกคนเกิดการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ คาดว่าจะเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยให้สามารถถนอมรักษาความงดงามของทรัพยากรอย่างยั่งยืน และส่งมอบต่อไปยังคงรุ่นหลังให้โอกาสได้ชื่นชม รวมถึงเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ในฐานะนักท่องเที่ยวก็อยากจะให้ทุกคน รู้จักการท่องเที่ยวอย่าง รู้คุณค่าและเคารพท้องถิ่น โดยหนังสั้นชุดดังกล่าว แตกต่างจากผลงานทุกๆชิ้นที่ททท.เคยผลิตมา เนื่องจากไม่มีการปรุงแต่งภาพ ไม่มีคำบรรยายใดๆ เพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงความงดงามของประเทศไทย จะผลิตทั้งหมด 12 ตอน บอกเล่าเรื่องราวในมุมมองต่างๆของธรรมชาติ วิถีชีวิต ผู้คน ในช่วงเวลา 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว เป็นการสะท้อนให้เห็นอีกรูปแบบของการท่องเที่ยว

ผู้สนใจสามารถชมได้ทาง www.TATNewsThai.org จะเผยแพร่เดือนละ1ตอน โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2561 เผยแพร่ไปแล้ว4ตอน และตอนล่าสุด ชื่อ The Sea of Lives เผยแพร่ในเดือนมีนาคม2562นี้