คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยและแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟสบุ๊คถึงประเด็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในป้ัจจุบันโดยชี้ว่า ธรรมะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง รวมถึงความขัดแย้งในสังคมไทยด้วย โดยคุณหญิง สุดารัตน์กล่าวว่า วันนี้มาทำประชาพิจารณ์ ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในหัวข้อ “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไทยปัจจุบัน” โดยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโรและ ดร.ท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมตตาเป็นประธาน ที่เลือกหัวข้อนี้ก็เพราะคิดว่า ความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้มีความร้าวลึก จนทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทย อย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน และมีการใช้ Social Media มาขยายความขัดแย้งในสังคมให้มากยิ่งขึ้น กว้างยิ่งขึ้น

คุณหญิง สุดารัตน์กล่าวต่อว่าดังนั้นวิธีการแก้ไขจากผิวภายนอก ด้วยกฏหมาย ด้วยกติกา ต่างๆ น่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เมื่อมาเรียนพุทธศาสนา จึงคิดว่า การแก้ไขแบบยั่งยืนควรจะต้องแก้จากภายในด้วยจึงสำเร็จ จึงได้เลือกหัวข้อนี้โดยอาศัยหลัก สาราณียธรรม 6 และ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องคุณธรรม 4 ประการมาเป็นหลัก ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบัน