ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ,คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ,คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบฯ,คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ,คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการฯ,คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการฯ,คุณนิพนธ์ ลีละสิธร กรรมการฯ,คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการฯ,คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ,คุณชูเดช เตชะไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ และไม้บรรทัด ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆรวมถึงโรงเรียนจีน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 270 โรงเรียน

โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ได้ก่อตั้งขึ้นมา 109 ปีแล้ว ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ และงานบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกชนชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย รวมถึงการศึกษา โดยมี “สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418” รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เป็นคลินิกที่ได้รับการจัดตั้งให้เป็น “ศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย”

การให้ของขวัญวันเด็ก เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่มูลนิธิฯ ได้จัดทำต่อเนื่องมา 60 ปีแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ด้วยเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด เป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 4,800,000 ชิ้น​ (สี่ล้านแปดแสนชิ้น) คิดเป็นมูลค่า 28,800,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)”